Quy định Dịch vụ máy photocopy liên quan đến hoạt động in

1
140
Rate this post

Thủ tướng đã ban hành Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. Trong đó có các quy định về dịch vụ máy photocopy nằm trong các ngành nghề kinh doanh hoạt động in.

Ban hành kèm theo Nghị định này 18 mẫu, biểu mẫu gồm: Đơn, tờ khai, danh mục, giấy phép, giấy xác nhận, sổ, báo cáo để thực hiện các thủ tục hành chính và chế độ thông tin báo cáo trong hoạt động in. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ sàng lọc các biểu mẫu liên quan đến hoạt động Dịch vụ máy photocopy mà hiện đang kinh doanh

STT

Mẫu số

Phụ lục đính kèm dịch vụ máy photocopy

1 Mẫu số 05 Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
2 Mẫu số 06 Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
3 Mẫu số 09 Giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
4 Mẫu số 13 Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
5 Mẫu số 14 Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy
6 Mẫu số 18 Báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Mẫu số 18: Báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy