Nhãn hiệu xanh Việt Nam cho nhóm sản phẩm máy photocopy

0
46
Rate this post

Phụ lục hướng dẫn lập báo cáo đáp ứng tiêu chí nhãn xanh việt nam cho nhóm sản phẩm máy photocopy

 1. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………..………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..

Cán bộ liên hệ:…………………………………………………………..…………

Điện thoại……………………Fax:…………..………email:……………….…….

Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:………………………….……………………………

Tên nhãn hiệu:……………………………………………………………………….

Sản lượng sản xuất hoặc nhập khẩu: (Số sản phẩm/năm):

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
         

Ghi chú: Nêu rõ loại máy sao chép và nhân bản trắng đen, màu

Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.

Năm 3, 4,5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.

 1. Thông tin đánh giá sản phẩm
 2. Báo cáo về nguyên liệu đầu vào và sử dụng nhiên liệu[1]:

1.1. Kê khai tất cả hóa chất, nguyên liệu được sử dụng trên một đơn vị sản phẩm kể cả phần bao bì đóng gói (nếu bao bì do doanh nghiệp tự sản xuất).

1.2. Trình bày tóm tắt việc quản lý hóa chất được sử dụng trong sản xuất theo quy định của pháp luật về hóa chất.

1.3. Trình bày kết quả và biện pháp, kế hoạch tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sản xuất.

 1. Báo cáo về kết quả đáp ứng tiêu chí:

2.1. Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (có sơ đồ mô tả quy trình công nghệ) và các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình sản xuất[2].

2.2. Trình bày và kèm theo kết quả thử nghiệm việc tuân thủ tiêu chí nêu tại điểm 1, Mục II của NXVN 16:2017.

2.3. Trình bày và kèm theo kết quả thử nghiệm việc tuân thủ tiêu chí nêu tại bảng 2 điểm 2, Mục II của NXVN 16:2017 đối với thông số về “ngưỡng áp suất âm thanh”; cam kết tuân thủ thông số về “mức công suất âm thanh”, kèm theo các tài liệu chứng minh việc tuân thủ các tiêu chí này (nếu có).

2.3. Trình bày và cam kết tuân thủ tiêu chí nêu tại điểm 3, Mục II của NXVN 16:2017, kèm theo bản sao bản công bố hợp quy hoặc chứng nhận (nếu có).

2.4. Trình bày và cam kết tuân thủ tiêu chí nêu tại điểm 4 và điểm 5, Mục II của NXVN 16:2017, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc tuân thủ các tiêu chí này (nếu có).

Đối với tiêu chí 5.c điểm này kèm theo kết quả thử nghiệm. Trường hợp máy photocopy sử dụng pin có chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam thì kèm theo bản sao giấy chứng nhận này mà không cần thử nghiệm.

 1. Báo cáo về quy trình phân phối và tiêu dùng sản phẩm

3.1. Đánh giá về việc đóng gói sản phẩm:

 • Sản phẩm được đóng gói theo cách nào?
 • Sử dụng vật liệu gì để làm bao bì đóng gói? Trình bày và cam kết tuân thủ tiêu chí nêu tại điểm 6, Mục II của NXVN 16:2017, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc tuân thủ các tiêu chí này (nếu có).
 • Trọng lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói?
 • Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng?
 • Trường hợp sử dụng bao bì bằng giấy: tỷ lệ trọng lượng bột giấy tái chế trong sản xuất bao bì là bao nhiêu?

3.2. Đánh giá về tiếp thị, bán và tiêu dùng sản phẩm:

– Có hướng dẫn phương pháp vận chuyển an toàn sản phẩm, phương án vận chuyển thân thiện với môi trường không?

 1. Có   —                 2. Không  —

– Có hướng dẫn phương pháp bảo đảm an toàn khi lưu giữ và bảo quản sản phẩm trong các điều kiện khác nhau không?

 1. —                 2. Không  —

– Có thông tin cảnh báo về tác hại đối với môi trường khi sử dụng hoặc thải bỏ sản phẩm không đúng cách không?

 1. —                 2. Không  —

(nếu trả lời có, cần trình bày cụ thể)

 1. Báo cáo về tái chế; xử lý sản phẩm sau khi sử dụng:

Trình bày và cam kết tuân thủ tiêu chí nêu tại điểm 7, Mục II của NXVN 16:2017, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc tuân thủ các tiêu chí này (nếu có).

Địa danh, ngày…tháng….năm…

(Lãnh đạo doanh nghiệp ký tên, đóng dấu)

[1] Đối với các sản phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp không cần báo cáo mục này nhưng phải có cam kết của nhà sản xuất về thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất.

[2] Như chú thích 1.

Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Toshiba OCE 2830