Mẫu số 18: Báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

1
129
Rate this post

Căn cứ Nghị Định Số: 25/2018/NĐ-CP về việc định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Trong đó có Mẫu số 18: Báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Mẫu số 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

………, ngày…… tháng ….. năm …….

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Năm…………………….

(Tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………. Email: ……………………………………………………….

Họ tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………..

Tờ khai hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy gửi Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã) ngày …… tháng …… năm ……….

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

1. Tổng số lao động: …………………… người

2. Tổng số thiết bị (tùng loại):

– Máy photocopy: ………………………. cái

– Máy in: …………………………………… cái

3. Các sản phẩm doanh nghiệp nhận photocopy

a) Xuất bản phẩm là sách: Khoảng…….%;
b) Tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân: Khoảng…….%;
c) Các giấy tờ hành chính: Khoảng…….%;
d) Giấy tờ khác: Khoảng…….%;

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Mẫu số 18: Báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy