Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

1
144
Rate this post

Căn cứ Nghị Định Số: 25/2018/NĐ-CP về việc định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Trong đó có mẫu số 06 Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Mẫu số 06

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../ …… (nếu có)

……, ngày … tháng … năm ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 1

Kính gửi:…………………………………… 2

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng: …………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: ……………….. Fax: ………………………………… Email: ……………..

– Số ………………ngày…… tháng ….. năm …….  nơi cấp ……. CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân3

Đang sử dụng máy photocopy màu (hoặc máy in có chức năng photocopy màu):

Tên máy: ……………………….. Tên hãng: …………………………………………………..

Model: ………………………………………………………………………………………………

Số định danh máy (số máy): ………………………………………………………………….

Nước sản xuất: ……………….. Năm sản xuất: …………………………………………….

Đặc tính kỹ thuật, công nghệ: …………………………………………………………………

Khuôn khổ bản in, photo lớn nhất: ………………………………………………………….

Máy đã đăng ký và được cấp giấy xác nhận số: ……………. ngày…… tháng ….. năm ………………. của                ………………………………………………..

Nay không còn nhu cầu sử dụng nên đã làm thủ tục chuyển nhượng cho đơn vị khác theo hợp đồng số: …………………………………..ngày…… tháng ….. năm ……. ……………………………………..

Tên tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: ………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

– Số …………….. ………………. ngày…… tháng ….. năm ……. nơi cấp ………………… CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân3

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận để tổ chức, cá nhân sử dụng mới được đăng ký sử dụng theo quy định hiện hành của pháp luật./.

XÁC NHẬN CỦA
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG4

– Đồng ý: □

– Không đồng ý: □ 5

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên hoặc ký, ghi rõ họ tên nếu là cá nhân)

_____________

1 Tùy theo loại máy để ghi (máy photocopy màu hoặc máy in có chức năng photocopy màu).

2 Ghi tên cơ quan xác nhận.

3 Nội dung này chỉ ghi khi đối tượng nhập khẩu là cá nhân.

Đánh dấu (x) vào ô vuông □ để xác nhận hoặc không xác nhận

5 Không đồng ý xác nhận việc chuyển nhượng phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu